Abafundi bangoku besidanga sokuqala

Iiwebhusayithi zeemodyuli: Iimodyuli zezifundo ezininzi zineewebhusayithi ezinemathiriyeli eyongezelelweyo. Iwebhusayithi yemodyuli nganye isingathwe kwenye yezi ndawo zilandelalyo:

Abenzi be-PCB: Abafundi abafuna iinkonzo zokwenza i-PCB kufuneka bazalise ifomu yokwenza isicelo :Application form.

Ulwazi ngokhuseleko luyafumaneka kwiphepha lokukhutshelwayo: Downloads page