• “Die plek is eenvoudig wêreldklas – ek is trots om hier te wees!” – doktorale student

 • “Yours is surely one of the most beautiful campuses in the world…” – visiting lecturer

 • “Ek het nooit besef hoeveel verskeidenheid daar is in hierdie veld is nie...” – student

  “Ek het nooit besef hoeveel verskeidenheid daar is in hierdie veld is nie…” – student

 • “Nervousness… exhilaration… what you feel in the high-voltage lab is indescribable.” – postgraduate student

 •  

   “As ek moeg geswot is, gaan stap of ry ek fiets in die Jonkershoek-natuurreservaat.” – student

 • “Now THIS is what I call robotics!” – 4th year student

 • “Your students are the best there are – highly employable.” - director, engineering firm

  “Your students are the best there are – highly employable.” – director, engineering firm

 • “Fantastiese navorsingsfasiliteite - ons nagraadse studente ontvang gereeld internasionale toekennings...” - dosent

  “Fantastiese navorsingsfasiliteite – ons nagraadse studente ontvang gereeld internasionale toekennings…” – dosent

 • “Thanks for making my ‘African dream’ come true…” – international postgrad student

 • “Stellenbosch is ‘n unieke kampusdorp – die studente hou die plek lewendig!” – Stellenbosch inwoner

Wamkelekile kubuNjineli boMbane nobe-Elekthroniki, elinye lamasebe eFalkhathi yobuNjineli kwiYunivesithi yaseStellenbosch. Ukwenza undlela-mfutshane kulwazi onokuba nomdla kulo, jonga indlela yokufumana ulwazi ekunene kweli phepha. Kungenjalo, suka ubhrawuze isayithi yethu ukubona okuninzi malunga nezinto ezintsha esikunika zona – kwakunye nezinto ezenzekayo – kweli sebe linamandla.


Bukela!


Ngoko ke, ufuna ukufundela ubunjineli boMbane nobe-Elekthroniki, kwaye iYunivesithi yaseStellenbosch ibonakala ilolona khetho lugqibeleleyo ngokwembono yezemfundo ephakamileyo. Kodwa ukufunda nathi kukunikeza okuninzi ngokupheleleyo kuneemfanelo nje ezingenasisihla zamazwe ngamazwe … bukela umboniso-santya wethu ukuze ufumane ukuba ungalindela ntoni onokuyonwabela……

Iindaba nezihlaziywa


Yiza uzofunda ubunjineli be-E&E

Ikhampasi yethu ayigqwesanga nje ngobuhle kuphela, koko ukufunda kwisebe lethu kungakukhokelela kumathuba omsebenzi ahluka-hlukeneyo amaninzi nanenzuzo, futhi abafundi bethu abanezidanga babangwa phantse kuwo onke amacandelo ezoqoqosho. Isebe lethu liphumelele iimbasa ezininzi zamazwe ngamazwe kwaye livelise iinjineli ezidume ehlabathini.

Ezeinfomatiki

Ingqwalaselo kubunzululwazi benqanaba eliphezulu bekhompyutha nakwiisistim zesoftwe. Eli setyana kwakhona liya kukunika isiseko esiluqilima kwiikhompyutha nakwiidatha.

EzaMandla oMbane

Apha ungafunda konke malunga neemoto zombane, ukuphehlwa kwamandla ombane, amandla ahlaziywa ngokutsha, ulawulo lwamandla kwakunye nolawulo lwamandla alawulwa ngekhompyutha.

EzeRobhothi

Apha kulapho oomekhanikhi badibana khona nee-elekthroniki – enye yeefildi ezenza imincili kakhulu! Iquka ukuyilwa kweenqwelo zeerobhothi, iinqwelo-mafutha ezizihambelayo kwakunye neesathelayithi.

Ezoqhagamshelwano ngefowuni

Lingaba yintoni ihlabathi ngaphandle koqhagamshelwano? Eli setyana ligxila kwizixhobo zefrikhwensi ephezulu kunye nosasazo lwedatha


Yenza izifundo zakho zabasele benezidanga kunye nathi

Umsebenzi wezabasele benezidanga kwiSebe ungowona msebenzi mhkulu wophando kwezobuNjineli eMzantsi Afrika kwaye unika abafundi ufikelelo kwiiLebhoretri nezibonelelo eziphucikleyo kakhulu. Siyabamkela abafundi abanokuba ngabasele benezidanga abasuka ehlabathini jikelele. Kukho amacandelo aphambili ezophando ngaphakathi kwesebe kwaye nophando lwenziwa ngentsebenziswano esondeleleneyo namashishini asekuhlaleni kwakunye nabalingane bamazwe ngamazwe.

IiSistim zaMandla ombane

Yila iisistim zokusasazwa kombane, oomatshini bombane abakhulu, kwakunye neziguquli zombane ezinamandla aphezulu. Fumanisa ukuba ingaba aphehlwa njani na amandla ombane kwizixhobo ezihlaziywa ngokutsha kwaye kuyilwa neenqwelo ezihamba ngamandla ebhetri.

Ii-Elekthroniki & uZibuthe wombane

Zibandakanye neziyilo zombane zemayikhroweyivu, uyilo lweanthena nelungu lwemayikhroweyivu, oozibuthe bombane bezibalo, i-superconducting nee-ultra-high speed kunye neesekethi ezihlangeneyo.

Iikhompyutha & noLawulo

Funda ngokuba ziyilwa kwaye zakhiwa njani na iisistim zamanani kwakunye neekhompyutha ezincinci zokulawula phantse nasiphi na isixhobo, ukususela kwiisistim zokunkcenkceshela ngokuzenzekelayo ukuya kwiinqwelo-ntake eziziqhubayo kunye neesathelayithi ezijolise iikhamera zazo emhlabeni.

Ukwenziwa kweMiqondiso & iMfundo kaMatshini

IMiqondiso iquka intetho, amaza erediyo kwakuye nemifanekiso kamabona-kude – kwaye afumaneka kuyo yonke indawo! Funda ngendlela yokuziphatha kwemiqondiso nokusetyenziswa kweekhompyuta ukuyenza. Kwakhona uya kufunda ngokuba zakhiwa njani izincendisi zemathematika ekuqondeni ezi zinto.
Bona iSebe, ikhampasi kunye nokungqonge i-E&E