Inkxaso engolwimi

Zonke iimodyuli zezifundo zifundiswa ngazo zombini isiAfrikaans nesiNgesi, ukuya esiphelweni sonyaka wesithathu wesifundo. Ngokukodwa:

  • Zonke izifundo (iilekhsha) zonyaka wokuqala zifundiswa ngeeseshoni zeklasi ezinxuseneyo zesiAfrikaans nesiNgesi ezinxuseneyo.
  • Zonke izifundo zonyaka wesibini, wesithathu nowesine zinikezwa ngeeseshoni zeklasi ezinxuseneyo zesiAfrikaans nezesiNgesi okanye ziguqulelwa (esiNgesini okanye kwisiAfrikaans, ngokufanelekileyo) ngeenkonzo zobungcali bokutolika ngokusebezayo.

Iimodyuli ezikhethekileyo zezakhono zolwimi ziyanikezwa kwabo bafundi bangenzi kakuhle kwiimvavanyo zobuchule bokufunda nokubhala bemfundo ephakamileyo. Nangona kunjalo, zonke iimvavanyo namaphepha eemviwo kunye nazo zonke iiasayinimenti zisetwa ngazo zombini isiAfrikaans nesiNgesi kwaye abafundi bakhululekile ukubhala naliphi na iphepha okanye iasayinimenti ngesiAfrikaans okanye ngesiNgesi kwaye banokuqhagamshelana nabahlohli nangaluphi na ulwimi.