Yenza izifundo zakho zabasele benezidanga kunye nathi

Umsebenzi wezabasele benezidanga kwiSebe ungowona msebenzi mhkulu wophando kwezobuNjineli eMzantsi Afrika kwaye unika abafundi ufikelelo kwiiLebhoretri nezibonelelo eziphucikleyo kakhulu. Siyabamkela abafundi abanokuba ngabasele benezidanga abasuka ehlabathini jikelele. Kukho amacandelo aphambili ezophando ngaphakathi kwesebe kwaye nophando lwenziwa ngentsebenziswano esondeleleneyo namashishini asekuhlaleni kwakunye nabalingane bamazwe ngamazwe.


Abafundi abasele benesidanga abalindelweyo

ISebe lobuNjineli boMbane & Elekthroniki linikeza uqeqesho kwabasele benezidanga abafundi balapha kwanabamazwe ngamazwe kwezi ngqeqesho zezifundo zilandelayo:

IiSistim zoLawulo, iiSistim zeSathelayithi, iiElekthroniki zeBhayomedikhalii, aMandla oMbane, uZibuthe woMbane wezoBalo, iimayikhroweyivu neeAnthena, iiSistim zeKhompyutha, uQhagamshelwano ngefowuni, uKwenza iMiqondiso nokuFunda ngoMatshini.

Umsebenzi wabasele benesidanga kwiSebe ungowona msebenzi mkhulu wophando lobunjineli eMzantsi Afrika kwaye unikeza abafundi kufikelelo lokungena kwiiLebhoretri nezibonelelo eziphambili kakhulu. Uphando lwenziwa ngentsebenziswano esondeleleneyo neshishini lasekuhlaleni kwakunye nabalingane bamazwe ngamazwe.

More information at: http://www.ee.sun.ac.za/prospective-postgraduate/


IiSistim zaMandla ombane

Yila iisistim zokusasazwa kombane, oomatshini bombane abakhulu, kwakunye neziguquli zombane ezinamandla aphezulu. Fumanisa ukuba ingaba aphehlwa njani na amandla ombane kwizixhobo ezihlaziywa ngokutsha kwaye kuyilwa neenqwelo ezihamba ngamandla ebhetri.

Ii-Elekthroniki & uZibuthe wombane

Zibandakanye neziyilo zombane zemayikhroweyivu, uyilo lweanthena nelungu lwemayikhroweyivu, oozibuthe bombane bezibalo, i-superconducting nee-ultra-high speed kunye neesekethi ezihlangeneyo.

Iikhompyutha & noLawulo

Funda ngokuba ziyilwa kwaye zakhiwa njani na iisistim zamanani kwakunye neekhompyutha ezincinci zokulawula phantse nasiphi na isixhobo, ukususela kwiisistim zokunkcenkceshela ngokuzenzekelayo ukuya kwiinqwelo-ntake eziziqhubayo kunye neesathelayithi ezijolise iikhamera zazo emhlabeni

Ukwenziwa kweMiqondiso & iMfundo kaMatshini

IMiqondiso iquka intetho, amaza erediyo kwakuye nemifanekiso kamabona-kude – kwaye afumaneka kuyo yonke indawo! Funda ngendlela yokuziphatha kwemiqondiso nokusetyenziswa kweekhompyuta ukuyenza. Kwakhona uya kufunda ngokuba zakhiwa njani izincendisi zemathematika ekuqondeni ezi zinto.