Voornemende nagraadse studente

Die Departement Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese bied nagraadse opleiding aan plaaslike en internasionale studente in die volgende dissiplines:

beheerstelsels, satellietstelsels, biomediese elektronika, elektriese energie, numeriese elektromagnetika, mikrogolwe en antennes, rekenaarstelsels, telekommunikasie, seinverwerking en masjienleer.

Die Stellenbosse Departement Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese huisves die meeste navorsingsaktiwiteit oor ingenieurswese in Suid-Afrika en bied studente toegang tot uiters gevorderde laboratoriums en fasiliteite. Ons doen navorsing in noue samewerking met die plaaslike bedryf asook internasionale vennote.

Watter graadprogramme bied die Departement aan?

Wat is die Departement se taalbeleid?

Ons Departement bied een meestersprogram aan, naamlik die MIng (in elektriese óf elektroniese ingenieurswese)..

Algemene inligting

Toelatingsvereistes

Evaluering

Residensiële vereistes

Nagraadse modules (kursusse)

Opgradering van meesters- tot PhD-program

Maksimumtydperk van inskrywing

Die Departement Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese bied ’n groot doktorale program aan. Twee soorte programme word aangebied, naamlik PhD en DIng.

Algemene inligting

Mikpunte van doktorale programme

Voorafkwalifikasies wat vereis word

Evaluering

Residensiële vereistes

Maksimumtydperk van inskrywin

Die Departement se navorsingsaktiwiteite kan in die volgende breë navorsingsafdelings verdeel word:

Rekenaar- en beheerstelsels

Elektriese energiestelsels

Elektronika en elektromagnetika

Seinverwerking en masjienleer

Suid-Afrikaanse studente:
Kyk asseblief na ons vereistes om vas te stel of jy op grond van jou vorige kwalifikasie toelating tot die nagraadse program van jou keuse sal kan kry. Indien jy kwalifiseer, kan jy na die volgende stap oorgaan.

Studente met ’n BTech-graad word verplig om ons BIng-graad te behaal. Studente sal na gelang van die vakinhoud van die BTech toegelaat word om op óf die tweedejaars- óf die derdejaarsvlak toe te tree. Klik op die meesters- en doktorale tabuleerder op hierdie bladsy vir meer inligting oor toelatingsvereistes.

Voornemende studente moet hulle van die programme en navorsingsaktiwiteite in ons Departement vergewis voordat hulle om toelating aansoek doen (kyk by ‘Navorsingsaktiwiteite’).

Studente wat tans die BIng-graad in ons Departement volg, moet met moontlike studieleiers in aanraking kom om die voorgenome navorsingsonderwerp en enige vakmodules wat moontlik vereis word, asook die beskikbaarheid van hulpfondse, te bespreek. Andersins kan jy met ons Departement se nagraadse administrateur skakel.

Die studieleier moet die amptelike aansoek doen met die aansoekvorm wat van die nagraadse administrateur se kantoor te kry is.

Kandidate wat nie tans ingeskrewe studente van die Universiteit Stellenbosch is nie moet die nagraadse administrateur, me Anita van der Spuy, by ajvdspuy@sun.ac.za kontak vir meer inligting. Stuur asseblief die volgende inligting aan haar:

    • ’n Bondige curriculum vitae, met kontakbesonderhede van referente
    • Gesertifiseerde afskrifte van jou volledige akademiese sillabusinhoud
    • Gesertifiseerde afskrifte van jou graadsertifikaat/-sertifikate
    • Die navorsingsgebied waaroor jy jou meestersgraad wil doen (kyk by ‘Navorsingsaktiwiteite’ in die middel van die tuisblad vir nagraadse studente (courses.ee.sun.ac.za/Nagraads); noem ook die spesifieke die subgebied (bv. as jou vernaamste navorsingsbelangstelling rekenaar- en beheerstelsels is, kan die subgebied bv. lugvaartstelsels wees)
    • ’n Navorsingsonderwerp

Al ons nagraadse programme funksioneer op ’n individuele basis, nie op ’n groepsbasis nie. Dit beteken onder meer dat jy ’n studieleier moet hê wat bereid en in staat is om jou deur jou studies te lei. Die beperkende faktore vir sodanige studieleier sluit in of die persoon tyd beskikbaar het (een studieleier kan slegs vir ’n beperkte aantal nagraadse studente studieleiding gee) en of jou voorgenome navorsing goed by die persoon se kundigheidsgebied aansluit.

As ’n voornemende student aan al die toelatingsvereistes voldoen, sal die nagraadse koördineerder van die Departement die voornemende student met ’n moontlike studieleier in aanraking bring. Voorgenome navorsingsonderwerpe en die beskikbaarheid van steunfondse sal dan bespreek en onderhandel word.

Studente wat deur ons Departement aanvaar is, maar nie op daardie tydstip by die Universiteit Stellenbosch ingeskryf is nie, moet die Universiteit se aansoekvorm invul.

Aansoekers sal na behore deur ’n amptelike e-pos ingelig word of hulle aansoek geslaag het of nie.

International Students

Registrasieprosedures (alle studente)
Buiten amptelike aansoek by ons Departement en Universiteit, moet studente aan die begin van elke jaar registreer.
Die Universiteit bied twee geleenthede vir registrasie: een in die eerste semester (tot 31 Maart) en een in die tweede semester (tot 31 Julie).

Nuwe studente moet persoonlik by die kantoor van die Fakulteitsekretaris registreer nadat hulle kennisgewing per brief of e-pos, of albei, ontvang het. Jy moet jou oorspronklike graadsertifikaat/-sertifikate voorlê. Doktorale aansoeke word slegs ná Senaatsgoedkeuring gefinaliseer.

Huidige studente moet aan die begin van elke jaar registreer, hetsy aanlyn of persoonlik by die kantoor van die Fakulteitsekretaris. Studente wat nie vordering in die vorige jaar getoon het nie, sal nie toegelaat word om weer te registreer nie.